09151401409

غواصی


غواصی
- آموزش دیده ١١٠،٠٠٠
- آماتور ١٣٥،٠٠٠
- مدت زمان اموزش و دایو ٣ ساعت
- مدت زمان دایو ٢٠ دقیقه
- عمق ٤ متر
نظرات کاربران
ارسال نظر