اقامت در چابهار رزرو هتل در چابهار چابهار گردی تور چابهار جاذبه های دیدنی چابهار سرمایه گذاری در چابهار خرید از چابهار منطقه آزاد چابهار اخبار چابهارساحل درک  رزرو تور درک چابهار

  ارتباط با مدیرسایت 09151401409

اماکن تفریحی کتیج

بخش کتیج ازنظرمکان های تفریحی وجاذبه های گردشگری دارای پتانسیل بالایی است که ازاین بین می توان به رودخانه دراگو ، منطقه گردشگری مردوزمان ، منطقه گردشگری بنگر ، قبرستان تاریخی دشت شهیدان ، منطقه گردشگری تائچک ، بنای قدیمی ساروچ ، کوه های پورگ وسفیدسر ، منطقه گردشگری درجگان ، ‏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ ﺩﺭ ‏ ‏ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩﮐﺮﺩ. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﺘﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺣﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ کتیج ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺭﺍﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻋﺰﺍ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﻓﺮﺯﻧﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ، ﺩﻫﻞ ﻭ ﺳﺮﻧﺎ ﻭ .... ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

بخش کتیج ازنظرمکان های تفریحی وجاذبه های گردشگری دارای پتانسیل بالایی است که ازاین بین می توان به رودخانه دراگو ، منطقه گردشگری مردوزمان ، منطقه گردشگری بنگر ، قبرستان تاریخی دشت شهیدان ، منطقه گردشگری تائچک ، بنای قدیمی ساروچ ، کوه های پورگ وسفیدسر ، منطقه گردشگری درجگان ، ‏ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮﯼ ﺩﺭ ‏ ‏ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩﮐﺮﺩ. ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﮐﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﮐﺘﯿﭻ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻮﻝ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺣﺘﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ کتیج ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺭﺍﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻭﺍﺝ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﮐﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﯾﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻋﺰﺍ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺗﻮﻟﺪﻓﺮﺯﻧﺪ، ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ، ﺩﻫﻞ ﻭ ﺳﺮﻧﺎ ﻭ .... ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

نظرات کاربران
ارسال نظر